A A A
Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki - obszar w Wężerowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej